Självriskeliminering

Försäkringsreduceringsavgift

klicka här för hela dokumentet !

Fördelar – försäkring för uthyrd egendom
När du hyr maskiner hos någon av EXAB:s Kundcenter ingår en försäkringsreduceringsavgift för den eller de maskiner du hyr. EXAB:s maskiner är försäkrade i försäkringsbolaget Gjensidige Försäkring. Försäkringsreduceringsavgiften uppgår till 5 % av bruttopriset exklusive moms enligt gällande prislista.

Vad omfattar försäkringsreduceringsavgiften?
Försäkringsreduceringsavgiften gäller för fysisk skada på eller stöld av försäkrad egendom, orsakad av plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse.

Säkerhetsföreskrifter
Utöver allmänna säkerhetsföreskrifter enligt villkor finns också särskilda säkerhetsföreskrifter enligt EXAB:s försäkringsvillkor för uthyrd egendom, t ex vid stöld eller skada gäller försäkringen om rimliga säkerhetsåtgärder har vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållanden. I övrigt skall försäkrade objekt hanteras med normal aktsamhet. Med normal aktsamhet menas att använda sunt förnuft samt göra vad som går för att förhindra att skada sker.

Begränsningar i försäkringen
Försäkringen lämnar inte ersättning för skada genom: Handhavande fel, förslitning, förbrukning /förbrukningsmaterial, korrosion, beläggning eller annan gradvis försämring.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i Sverige.

Självrisk
Försäkringsreduceringsavgiften är 4500kr per skadetillfälle. Vid skada som understiger försäkringsreduceringsavgiften debiteras verklig kostnad. OBS! Trafik- och registreringspliktiga fordon omfattas av annan försäkring.